Regulamin akcji promocyjnych

Regulamin akcji promocyjnych

Organizatorem akcji promocyjnych (dalej: „Promocje”) jest Awesome Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-583), ul. Kępowa 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego SĄD REJONOWY KATOWICE – WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY pod numerem KRS 0000459985; NIP: 6342821996 , REGON 243391920 (dalej „Sprzedawca”).

 

WARUNKI PROMOCJI

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników i jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz treści niniejszego Regulaminu, podczas obowiązywania Promocji, co jednak nie będzie wpływało na złożone i opłacone zamówienia przez klientów.
 2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu, a Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocjach.
 3. Promocja odbywa się wyłącznie w sklepie internetowym prowadzonym przez Awesome Cosmetics Sp .z o.o. znajdującego się pod adresem www.awesomecosmetics.eu
 4. Promocje nie obejmują produktów przecenionych, chyba, że co innego wynika z warunków danej promocji.
 5. Sprzedawca może zorganizować następujące akcje promocyjne:
  1. PROMOCJA TYPU 1+1, obowiązuje przy zakupie 2 dowolnych produktów nieprzecenionych z kategorii wskazanej w nazwie promocji, gdzie cena najtańszego produktu została obniżona do 1 zł. Promocja zostanie automatycznie naliczona w koszyku po dodaniu wymaganej liczby produktów. Promocja obowiązuje także przy zakupie wielokrotnym, tj. przy zakupie 2, 4, 6 etc. produktów.
  2. PROMOCJA TYPU -35%, obowiązuje przy zakupie dowolnego produktu nieprzecenionego z kategorii wskazanej w nazwie promocji, gdzie cena produktu została obniżona o 35%. Promocja zostanie automatycznie naliczona w koszyku po dodaniu produktów.
  3. PROMOCJA TYPU 3 ZA 2, obowiązuje przy zakupie 3 dowolnych produktów nieprzecenionych z kategorii wskazanej w nazwie promocji, gdzie cena najtańszego produktu została obniżona do 1 zł. Promocja zostanie automatycznie naliczona w koszyku po dodaniu wymaganej liczby produktów. Promocja obowiązuje także przy zakupie wielokrotnym, tj. przy zakupie 3,6,9 etc. produktów.
  4. PROMOCJA TYPU 2+2, obowiązuje przy zakupie 4 dowolnych produktów nieprzecenionych z kategorii wskazanej w nazwie promocji, gdzie cena dwóch najtańszych produktów zostaje obniżona do 1 zł.  Promocja zostanie automatycznie naliczona w koszyku po dodaniu wymaganej liczby produktów. Promocja obowiązuje także przy zakupie wielokrotnym, tj. przy zakupie 4, 8, etc. produktów.
  5. PROMOCJA TYPU Zestaw Prezentowy za 1 zł obowiązuje przy zakupach za minimum 250 zł brutto. Promocja zostanie automatycznie naliczona w koszyku po kliknięciu w przycisk “Kliknij i odbierz #AwesomeZestaw „Mini Produktów Małe kroki do DUŻYCH efektów”.
  6. PROMOCJA TYPU -25%, obowiązuje przy zakupie dowolnego produktu nieprzecenionego z kategorii wskazanej w nazwie promocji, gdzie cena produktu została obniżona o 25%. Promocja zostanie automatycznie naliczona w koszyku po dodaniu produktów.

 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i kodami rabatowymi.
 7. Wartość zakupionych produktów w promocji nie może przekroczyć 10.000 pln brutto.
 8. Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i dobrowolne.
 9. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 10. Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie.
 11. W ofercie Sklepu Internetowego mogą znajdować się również zestawy prezentowe (dalej: „Zestaw Prezentowy”), w skład których może wchodzić kilka produktów.
 12. Przedmioty nabyte w ramach Promocji podlegają zwrotowi wyłącznie w momencie, gdy Uczestnik zwróci wszystkie nabyte produkty. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Uczestnika z zamówienia może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 13. Ewentualne reklamacje, dotyczące spraw związanych z Promocją, należy składać drogą elektroniczną za pomocą wiadomości mailowej na adres office@awesomecosmetics.eu wraz z uzasadnieniem.
 14. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją można składać w trakcie trwania Promocji, jak również po jej zakończeniu, ale nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Promocji.
 15. Uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi towaru zakupionego w Promocji rozpatrywane będą na podstawie wartości widniejących na dowodzie zakupu.
 16. Reklamacje będzie rozpatrywać Sprzedawca w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich doręczenia drogą elektroniczną. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana do Uczestnika na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 17. W przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest produkt/produkty wchodzące w skład Zestawu Prezentowego lub nabyte w ramach Promocji, Klient zobowiązany jest do zareklamowania całego Zestawu Prezentowego. Nie ma możliwości zgłoszenia reklamacji co do pojedynczych produktów wchodzących w skład Zestawu Prezentowego lub nabytych w ramach Promocji.
 18. Wszelkie pytania związane z Promocjami powinny być kierowane mailowo na adres: office@awesomecosmetics.eu
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 20. Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Promocji i niedające się rozstrzygnąć ugodowo, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 21. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Sprzedawca, ogłasza na stronie Sklepu Internetowego rodzaj promocji i czas jej trwania. Jeżeli w warunkach Promocji wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Promocja obowiązuje do czasu jej odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.
 22. Warunki Promocji, przez czas trwania Promocji, będzie dostępny na stronie internetowej www.awesomecosmetics.eu  .
Do góry
Awesome Cosmetics

Kosmetyki naturalne

Z natury szukamy, tego co najlepsze.
Śledź nas na social mediach