If you’d like to try an alternative to classic porcelain, then Tonda is the perfect complement to your home.

Newsletter


  Follow us

  Szukaj

  Polityka prywatności

    /  Polityka prywatności

  Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób przetwarzania danych osobowych osób dokonujących transakcji lub korzystających z usług serwisu https://awesomecosmetics.eu/ oraz zapewnia stosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane także: „RODO”.

  Kto przetwarza Twoje Dane Osobowe?

  Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Awesome Cosmetics sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kępowej 44, 40-583 Katowice, KRS: 0000459985, NIP: 6342821996, REGON: dalej zwany także: „Sprzedawcą”.
  Twoje dane mogą być przetwarzane w szczególności podczas:

  • Dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu
  • kontaktu mailowego, także przy wykorzystaniu formularza udostępnionego na stronie internetowej https://awesomecosmetics.eu/
  • rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie
  • rozpatrywania przez Sprzedawcę Twojego indywidualnego zapytania, reklamacji lub prośby na przykład na skutek złożonego wniosku, zapytania, skargi
  • prowadzonej korespondencji zarówno w formie elektronicznej jak i tradycyjnej papierowej, na przykład w celu rozpatrzenia żądania, wniosku, reklamacji, udzielenia odpowiedzi na pytania itp.
  • przeglądania przez Ciebie strony internetowej https://awesomecosmetics.eu/

  Dane Osobowe, które pozwolą Sprzedawcy zidentyfikować określoną osobę lub skontaktować się z nią, są gromadzone gdy zostaną przekazane dobrowolnie przez osobę, której dotyczą jak również wtedy gdy wymóg podania danych jest warunkiem zawarcia umowy. Sprzedawca może zbierać Dane Osobowe, aby świadczyć usługi na rzecz osoby której dane dotyczą albo nawiązać z nią relacje o charakterze gospodarczym albo odpowiedzieć na pytania bądź wnioski kierowane przez taką osobą.

  W niektórych sytuacjach obowiązek podania Danych Osobowych wynika wprost z przepisów prawa, np. dla potrzeb udokumentowania sprzedaży fakturą. Jeśli Dane Osobowe nie zostaną podane przez osobę, której dotyczą, nie będziemy w stanie świadczyć usługi. Sprzedawca zbiera także Dane Osobowe, gdy osoby nawiązują z nami relacje gospodarcze lub handlowe, na przykład poszukując współpracy bądź stając się klientem Sprzedawcy.

  Dane Osobowe zbierane za pośrednictwem strony internetowej

  Sprzedawca zbiera Twoje dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej https://awesomecosmetics.eu/ gdy złożysz zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub dokonasz zakupu produktu. Strona internetowa zbiera także ogólne informacje, w tym adres protokołu internetowego (IP) i typ przeglądarki urządzenia używanego do uzyskania dostępu. Sprzedawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, analitycznych oraz marketingowych.

  Inne sposoby zbierania Danych Osobowych

  Jeśli wchodzisz z nami w interakcję za pośrednictwem któregoś z naszych kanałów społecznościowych (np. facebook, twitter, instagram), Sprzedawca zbiera szczegóły tej interakcji oraz konto mediów społecznościowych lub nazwę użytkownika, która jest używana.

  Dlaczego przetwarzamy Twoje Dane Osobowe?

  Sprzedawca będzie przetwarzał Twoje Dane Osobowe wyłącznie w celach, dla których zostały one przez Ciebie przekazane. Główne cele, w których Sprzedawca może wykorzystywać Twoje Dane Osobowe, to:

  • przyjmowanie zamówień na towary,
  • realizacji zawartych umów, w tym dokonania rozliczeń i dostawa zakupionych towarów,
  • dochodzenia roszczeń,
  • rozpatrywania i obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, zapytań czy wniosków.

  Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich Danych Osobowych?

  Twoje Dane Osobowe, w powyższych celach, mogą być przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

  • art. 6 ust. 1 lit. a) (tj. Twojej zgody),
  • art. 6 ust. 1 lit. b) (tj. umowy, którą z nami została zawarta),
  • art. 6 ust. 1 lit. c) (tj. ciążących na nas obowiązków prawnych),
  • art. 6 ust. 1 lit. f) (tj. naszym prawnie uzasadnionym interesie, który może polegać na przykład na należytym rozpatrzeniu złożonej przez Ciebie reklamacji),
  • art. 9 ust. 2 lit. a) (tj. Twojej zgody)

  Komu możemy przekazać Twoje Dane Osobowe?

  Twoje Dane Osobowe Sprzedawca może przekazać wyłącznie następującym grupom podmiotów:

  • osobom upoważnionym przez Sprzedawcę –pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do Twoich Danych Osobowych aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Sprzedawcy – którym Sprzedawca jako administrator zleci czynności wymagające przetwarzania Danych Osobowych, na przykład, firmom realizującym płatności elektroniczne, podwykonawcom, którym Sprzedawca będzie musiał przekazać Twoje Dane Osobowe aby należycie wykonać usługę, kurierom realizującym dostawcy lub podmiotom, które uczestniczą w rozpatrywaniu roszczeń lub reklamacji kierowanych do Sprzedawcy,
  • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, organom ścigania, bankom itp.

  Czy przesyłamy Twoje Dane Osobowe poza Unię Europejską?

  Sprzedawca może przekazywać Twoje Dane Osobowe do innych krajów, w tym do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), które mogą nie mieć takich samych przepisów o ochronie danych, jak prawa obowiązujące w Polsce. W przypadku przekazywania Danych Osobowych do krajów spoza EOG, Sprzedawca podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że ​​Twoje Dane Osobowe są objęte tym samym poziomem ochrony, co opisano w niniejszej Polityce Prywatności i przepisach RODO.

  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe?

  Dane Osobowe Sprzedawca przechowywać będzie przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w tej Polityce Prywatności a w szczególności do całkowitego upływu terminu przedawnienia wszystkich roszczeń, jakie mogą powstać w związku z zawartą przez Ciebie umową zakupu naszych towarów, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Sprzedawca przestrzegamy zasad retencji danych osobowych i okresów przyjętych przez w tej Polityce Prywatności. Maksymalny okres przechowywania Danych Osobowych może różnić się w zależności od rodzaju tych danych i celów ich przetwarzania.

  Jakie masz prawa w stosunku do przekazanych Sprzedawcy Danych Osobowych?

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo:

  • żądania dostępu do swoich Danych Osobowych,
  • żądania ich sprostowania,
  • uzupełnienia niedokładnych informacji,
  • do usunięcia Danych Osobowych,
  • do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,
  • do przenoszenia Danych Osobowych
  • do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych. W przypadku gdy żądnie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój powtarzający charakter Sprzedawca może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia czynności,
  • jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych dokonywane jest na podstawie Twojej zgody przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich Danych Osobowych przez Sprzedawcę, którego Sprzedawca dokonywał na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

  W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich Danych Osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 8 grudnia 2021 roku i może być zmieniona przez Sprzedawcę w dowolnym czasie, tak aby odpowiadała obowiązującym przepisom prawa i gwarantowała należyte zabezpieczenie Twoich Danych Osobowych.