Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób przetwarzania danych osobowych osób dokonujących transakcji lub korzystających z usług serwisu https://awesomecosmetics.eu/oraz zapewnia stosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane także: „RODO”.

KTO PRZETWARZA TWOJE DANE OSOBOWE?

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Awesome Cosmetics sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kępowej 44, 40-583 Katowice, KRS: 0000459985, NIP: 6342821996, dalej zwany także: „Sprzedawcą”.
Twoje dane mogą być przetwarzane w szczególności podczas:

 • Dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu
 • kontaktu mailowego, także przy wykorzystaniu formularza udostępnionego na stronie internetowej https://awesomecosmetics.eu/
 • rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie
 • rozpatrywania przez Sprzedawcę Twojego indywidualnego zapytania, reklamacji lub prośby na przykład na skutek złożonego wniosku, zapytania, skargi
 • prowadzonej korespondencji zarówno w formie elektronicznej jak i tradycyjnej papierowej, na przykład w celu rozpatrzenia żądania, wniosku, reklamacji, udzielenia odpowiedzi na pytania itp.
 • przeglądania przez Ciebie strony internetowej https://awesomecosmetics.eu/

Dane Osobowe, które pozwolą Sprzedawcy zidentyfikować określoną osobę lub skontaktować się z nią, są gromadzone gdy zostaną przekazane dobrowolnie przez osobę, której dotyczą jak również wtedy gdy wymóg podania danych jest warunkiem zawarcia umowy. Sprzedawca może zbierać Dane Osobowe, aby świadczyć usługi na rzecz osoby której dane dotyczą albo nawiązać z nią relacje o charakterze gospodarczym albo odpowiedzieć na pytania bądź wnioski kierowane przez taką osobą.

W niektórych sytuacjach obowiązek podania Danych Osobowych wynika wprost z przepisów prawa, np. dla potrzeb udokumentowania sprzedaży fakturą. Jeśli Dane Osobowe nie zostaną podane przez osobę, której dotyczą, nie będziemy w stanie świadczyć usługi. Sprzedawca zbiera także Dane Osobowe, gdy osoby nawiązują z nami relacje gospodarcze lub handlowe, na przykład poszukując współpracy bądź stając się klientem Sprzedawcy.

Dane Osobowe zbierane za pośrednictwem strony internetowej

Sprzedawca zbiera Twoje dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej https://awesomecosmetics.eu/ gdy złożysz zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub dokonasz zakupu produktu. Strona internetowa zbiera także ogólne informacje, w tym adres protokołu internetowego (IP) i typ przeglądarki urządzenia używanego do uzyskania dostępu. Sprzedawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, analitycznych oraz marketingowych.

INNE SPOSOBY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli wchodzisz z nami w interakcję za pośrednictwem któregoś z naszych kanałów społecznościowych (np. facebook, twitter, instagram), Sprzedawca zbiera szczegóły tej interakcji oraz konto mediów społecznościowych lub nazwę użytkownika, która jest używana.

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Sprzedawca będzie przetwarzał Twoje Dane Osobowe wyłącznie w celach, dla których zostały one przez Ciebie przekazane. Główne cele, w których Sprzedawca może wykorzystywać Twoje Dane Osobowe, to:

 • przyjmowanie zamówień na towary,
 • realizacji zawartych umów, w tym dokonania rozliczeń i dostawa zakupionych towarów,
 • dochodzenia roszczeń,
 • rozpatrywania i obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, zapytań czy wniosków.

JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje Dane Osobowe, w powyższych celach, mogą być przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) (tj. Twojej zgody),
 • art. 6 ust. 1 lit. b) (tj. umowy, którą z nami została zawarta),
 • art. 6 ust. 1 lit. c) (tj. ciążących na nas obowiązków prawnych),
 • art. 6 ust. 1 lit. f) (tj. naszym prawnie uzasadnionym interesie, który może polegać na przykład na należytym rozpatrzeniu złożonej przez Ciebie reklamacji),
 • art. 9 ust. 2 lit. a) (tj. Twojej zgody)

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje Dane Osobowe Sprzedawca może przekazać wyłącznie następującym grupom podmiotów:

 • osobom upoważnionym przez Sprzedawcę –pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do Twoich Danych Osobowych aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Sprzedawcy – którym Sprzedawca jako administrator zleci czynności wymagające przetwarzania Danych Osobowych, na przykład, firmom realizującym płatności elektroniczne, podwykonawcom, którym Sprzedawca będzie musiał przekazać Twoje Dane Osobowe aby należycie wykonać usługę, kurierom realizującym dostawcy lub podmiotom, które uczestniczą w rozpatrywaniu roszczeń lub reklamacji kierowanych do Sprzedawcy,
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom, organom ścigania, bankom itp.

CZY PRZESYŁAMY TWOJE DANE OSOBOWE POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?

Sprzedawca może przekazywać Twoje Dane Osobowe do innych krajów, w tym do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), które mogą nie mieć takich samych przepisów o ochronie danych, jak prawa obowiązujące w Polsce. W przypadku przekazywania Danych Osobowych do krajów spoza EOG, Sprzedawca podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że ​​Twoje Dane Osobowe są objęte tym samym poziomem ochrony, co opisano w niniejszej Polityce Prywatności i przepisach RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane Osobowe Sprzedawca przechowywać będzie przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w tej Polityce Prywatności a w szczególności do całkowitego upływu terminu przedawnienia wszystkich roszczeń, jakie mogą powstać w związku z zawartą przez Ciebie umową zakupu naszych towarów, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Sprzedawca przestrzegamy zasad retencji danych osobowych i okresów przyjętych przez w tej Polityce Prywatności. Maksymalny okres przechowywania Danych Osobowych może różnić się w zależności od rodzaju tych danych i celów ich przetwarzania.

JAKIE MASZ PRAWA W STOSUNKU DO PRZEKAZANYCH SPRZEDAWCY DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo:

 • żądania dostępu do swoich Danych Osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • uzupełnienia niedokładnych informacji,
 • do usunięcia Danych Osobowych,
 • do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,
 • do przenoszenia Danych Osobowych
 • do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych. W przypadku gdy żądnie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój powtarzający charakter Sprzedawca może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia czynności,
 • jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych dokonywane jest na podstawie Twojej zgody przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich Danych Osobowych przez Sprzedawcę, którego Sprzedawca dokonywał na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich Danych Osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 8 grudnia 2021 roku i może być zmieniona przez Sprzedawcę w dowolnym czasie, tak aby odpowiadała obowiązującym przepisom prawa i gwarantowała należyte zabezpieczenie Twoich Danych Osobowych.

 

Klauzula informacyjna dla osób rejestrujących się na stronie

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Awesome Cosmetics sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kępowej 44, 40-583 Katowice. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem email: office@awesomecosmetics.eu lub telefonicznie pod numerem +48 724 654 313.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: m.ryzop@dpag.pl
 3. Administrator przetwarza Pani dane osobowe w celu:
  1. przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta Użytkownika założonego w ramach Sklepu oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu, w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  4. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO
  5. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  6. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO
  7. zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu oraz wersji mobilnej Sklepu (o ile informacje te stanowią dane osobowe) – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  8. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 4. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu (Użytkownikom) przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:
  1. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,
  2. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  3. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Administratora przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
  4. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych,
  5. w celach marketingu bezpośredniego – przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Użytkownicy) oraz przez czas realizacji umów sprzedaży lub da czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,
  6. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.
 5. Podanie danych jest w zakresie realizacji umowy sprzedaży, rejestracji konta i rozpatrywania reklamacji jest konieczne do realizacji procesu, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.
 6. W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 7. Pozyskane dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Awesome Cosmetics sp. z o.o. w zakresie wsparcia technicznego Administratora w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu, działań marketingowych i sprzedażowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W związku z przetwarzaniem danych przez Awesome Cosmetics sp. z o.o. każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych,
  2. uzyskania kopii swoich danych,
  3. sprostowania swoich danych,
  4. przeniesienia swoich danych,
  5. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. W związku z przetwarzaniem danych przez Awesome Cosmetics sp. z o.o.  Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani decyzjom zautomatyzowanym.
 
Do góry
Awesome Cosmetics

Kosmetyki naturalne

Z natury szukamy, tego co najlepsze.
Śledź nas na social mediach