Klauzula informacyjna dla osób rejestrujących się na stronie

Klauzula informacyjna dla osób rejestrujących się na stronie

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Awesome Cosmetics sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kępowej 44, 40-583 Katowice. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem email: office@awesomecosmetics.eu lub telefonicznie pod numerem +48 724 654 313. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: m.ryzop@dpag.pl
 3. Administrator przetwarza Pani dane osobowe w celu:

a. przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b. bieżącej komunikacji w sprawach związanych ze złożonymi zamówieniami, w tym ich potwierdzaniem i informowaniem o statusie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c. umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta Użytkownika założonego w ramach Sklepu oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Sklepu, w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

d. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO

e. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

f. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO

g. zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej Sklepu oraz wersji mobilnej Sklepu (o ile informacje te stanowią dane osobowe) – jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

h. realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 1. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres realizacji zawartych Umów sprzedaży i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług Sklepu (Użytkownikom) przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:

a. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,

b. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

c. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Administratora przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,

d. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych,

e. w celach marketingu bezpośredniego – przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Użytkownicy) oraz przez czas realizacji umów sprzedaży lub da czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,

f. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.

 1. Podanie danych jest w zakresie realizacji umowy sprzedaży, rejestracji konta i rozpatrywania reklamacji jest konieczne do realizacji procesu, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.
 2. W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 3. Pozyskane dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Awesome Cosmetics sp. z o.o. w zakresie wsparcia technicznego Administratora w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Sklepu, działań marketingowych i sprzedażowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W związku z przetwarzaniem danych przez Awesome Cosmetics sp. z o.o. każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych, 

b. uzyskania kopii swoich danych, 

c. sprostowania swoich danych,

d. przeniesienia swoich danych,

e. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

g. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. W związku z przetwarzaniem danych przez Awesome Cosmetics sp. z o.o.  Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani decyzjom zautomatyzowanym.

 2. Koszty wysyłki na terenie Polski.
  a. Paczkomaty InPost: 12,50 zł.
  b. InPost Kurier: 14,99 zł.
  c. DPD Punkt: 16,50 zł.
  d. DPD Kurier: 18,50 zł.

 3. Koszty wysyłki do krajów na terenie Unii Europejskiej.
  Każdy kraj na terenie Unii Europejskiej ma różne koszty wysyłki. Cena ustalana jest indywidualnie dla każdego kraju.

Do góry
Awesome Cosmetics

Kosmetyki naturalne

Z natury szukamy, tego co najlepsze.
Śledź nas na social mediach