RODO

RODO

W związku z zawarciem umowy z Awesome Cosmetics sp. z o.o. lub podjęciem działań zmierzających do zawarcia takiej umowy zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Awesome Cosmetics sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kępowej 44, 40-583 Katowice. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem email: m.ryzop@dpag.pl

Awesome Cosmetics sp. z o.o. przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy lub jej zawarcia oraz rozliczenia na podstawie: art. 6 ust 1 lit b oraz c RODO. Ponadto będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu roszczeniami związanymi z realizacją wiążącej nas Umowy, co również stanowi uzasadniony nasz uzasadniony cel do przetwarzania danych podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do wykonania umowy. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy i przedawnienia się roszczeń związanych z jego wykonaniem.

Pozyskane dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Awesome Cosmetics sp. z o.o.

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W związku z przetwarzaniem danych przez Awesome Cosmetics sp. z o.o. każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych,
  • uzyskania kopii swoich danych,
  • sprostowania swoich danych,
  • przeniesienia swoich danych
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W związku z przetwarzaniem danych przez Awesome Cosmetics sp. z o.o. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani decyzjom zautomatyzowanym.

 
Do góry
Awesome Cosmetics

Kosmetyki naturalne

Z natury szukamy, tego co najlepsze.
Śledź nas na social mediach